Jsme neziskovky.
Chceme, aby lidé věděli, co děláme.

Jsme lidé.
Chceme vědět, co neziskovky dělají.

 • #PosilujemeČesko

 • #NoDayWithoutUs

 • #Společně

Výzva pro neziskovky

Jsme neziskové organizace a řešíme společenské problémy. Přesto jsme oblíbeným terčem
populistů napříč Evropou. Nechceme tomu dále nečinně přihlížet a mlčet.  

 • Chceme, aby náš hlas byl slyšet.
 • Chceme, aby veřejnost měla objektivní informace o tom, co děláme.
 • Chceme mluvit o dopadech a významu své činnosti.

Jsme strážci demokracie, solidarity a rovnosti. Věříme, že občanská společnost je natolik vyspělá,
nakolik si váží práce svých neziskových organizací.

Posilujeme Česko Společně

Jste organizace ?
Připojte se k iniciativě Posilujeme Česko podpisem této výzvy

Jste jednotlivec ?
Připojte se k iniciativě Posilujeme Česko podpisem této výzvy

Posilujeme česko

https://posilujemecesko.cz/covid

Iniciativa Posilujeme Česko se připojuje k výzvě nevládních organizací adresované v souvislosti s druhou vlnou koronavirové epidemie všem lidem v ČR. Věříme, že pokud budeme vnímaví ke všem, kteří potřebují něčí pomoc, rozhodneme se, jak můžeme ostatním prospět, a hlavně budeme sami dodržovat základní preventivní opatření, můžeme i tuto krizovou situaci zvládnout.

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly.

Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto podle průzkumů nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny. Významnou roli hraje bezpochyby i finanční nejistota, do které vstupují a jejich výpadky v příjmech je proto třeba přiměřeně kompenzovat.

Jsme svobodné organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je potřeba táhnout za jeden provaz.

 1. Vyzýváme k soucitu s těmi, které může vir připravit o život nebo ponesou druhotné následky. Jde často o naše klienty: obyvatele domovů seniorů a klienty pečovatelských služeb, lidi bez domova, s psychickým nebo zdravotním hendikepem, sociálně slabší. Další ponesou následky kvůli délce opatření a propadu ekonomiky a našimi klienty se stanou: noví lidé v exekuci a bez práce, matky samoživitelky, lidé s duševními či zdravotním onemocněními či vyššími nároky na péči, kteří kvůli přetíženosti služeb nedostanou potřebnou pravidelnou péči, oběti trestných činů nebo děti s nižší úrovní vzdělání, které se později hůře uplatní na trhu práce. Zvířata se stanou bezprizorními a jejich majitelé nebudou mít kvůli ztrátě zaměstnání finance na jejich péči.
 2. Vyzýváme proto k dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují: nosme při kontaktu s druhými roušky, zdržme se v nejbližších týdnech sociálních kontaktů, vyhýbejme se větším skupinám, udržujme odstup dva metry, myjme si ruce a používejme dezinfekci, zavolejme lékaři, pokud pociťujeme příznaky onemocnění, využijme aplikaci erouska.cz. Nekašlejme na druhé, nedodržování pravidel povede jen k rozsáhlejším opatřením v budoucnu.
 3. Sdílejte naši výzvu a podporujte své nejbližší. Pokud můžete, pomozte svým sousedům a lidem v okolí. Překonejte ostych a nabídněte pomocnou ruku. 

KDO JSME A CO DĚLÁME

Nevládní organizace zabezpečují tři čtvrtiny kapacit všech sociálních služeb v Česku: provozujeme hospice, azylové domy, chráněné byty pro handicapované, domovy seniorů, poskytujeme ambulantní a terénní asistenční služby, podporujeme děti, mladistvé i rodiny ze znevýhodněného prostředí.

Poskytujeme masivní podporu vzdělávacímu systému, zabezpečujeme volnočasové a sportovní aktivity pro desítky tisíc dětí. Organizujeme kulturní aktivity. Bojujeme proti korupci, poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc v případě krizí doma i v zahraničí a bezplatné právní poradenství lidem, kteří si ho nemohou dovolit. Usilujeme o stabilní a spravedlivější zdravotní a sociální systém, hájíme práva slabších, menšin, cizinců, dětí, žen, chráníme přírodu a pomáháme zvířatům. 

Během první vlny pandemie jsme pomáhali lidem i státům: asistovali jsme těm nejohroženějším – vyčerpaným lékařům, lidem trpícím uprostřed násilí, chudoby, dalších epidemií i těm, kteří nemají střechu nad hlavou. V Česku jsme čelili náporu tisíců volajících na krizové psychologické a právní poradenské linky, kde jsme násobně navyšovali kapacity. Doručovali jsme vzdáleně tisíce dětí a zprostředkovávali jejich spojení se školou, učitelům otevřeli bezplatné vzdělávací lekce. Byli jsme v pravidelném kontaktu s klienty sociálních služeb a lidmi, kteří doma pečovali o své blízké. Distribuovali jsme téměř dva tisíce tun potravin z potravinových bank a pomáhali s donáškou léků nejohroženějším skupinám obyvatel. Poskytovali jsme pomoc obětem domácího násilí i lidem, kteří byli napadeni pro to, že je někdo označil za covid pozitivní. A ovšem šili roušky.

 

Přes všechna platná omezení stále fungujeme. Znáte-li někoho, kdo potřebuje pomoc, nebo potřebujete-li sami asistenci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás.

PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE:

Aliance pro individualizovanou podporu – sdružujeme přes 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální systém.

Asistence, o.p.s – poskytujeme podporu lidem s postižením prostřednictvím sociálních služeb a dobrovolnického programu. Jsme také aktivní v prosazování systémových změn pro svobodný a samostatný život lidí s postižením v běžné společnosti. 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR – sdružujeme neziskové organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České republice. Prověřeným neziskovkám udělujeme značku spolehlivosti, která prokazuje, že daná organizace naplňuje svoje poslání a dobře hospodaří se svěřenými prostředky.  

BONA, o.p.s. – poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) – jsme „střechou“ dětských a mládežnických organizací v ČR. Zastřešujeme 97 organizací; jsou mezi nimi organizace s velkými počty dobrovolníků (např. Junák – český skaut, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Pionýr) i malé skupinky nadšenců na místní úrovni. Všechny spolu čítají bezmála 200 000 individuálních členů. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Člověk v tísni, o.p.s. – poskytujeme okamžitou humanitární pomoc a pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Pracujeme v Česku i v zahraničí. Podporujeme vzdělávání dětí, pomáháme nejchudším a nejzranitelnějším, podporujeme obránce lidských práv.

Děti úplňku – Spolek rodičů dětí s autismem, kteří chtějí spravedlivý přístup sociálních služeb i pro lidi s vyššími nároky na péči.

Diakonie ČCE – Pomáháme dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. Jsme jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství.

EDUin, o. p. s. – dlouhodobě a systematicky informujeme veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojujeme odbornou a širokou veřejnost a kultivujeme debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – platforma českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají humanitární pomoci, rozvojovou spoluprací a globálním rozvojovým vzděláváním.

Greenpeace Česká republika – jsme mezinárodní ekologická organizace. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování.

Charita Česká republikajsme největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb v České republice se stoletou tradicí. Naši organizaci tvoří 8 tisíc profesionálních zaměstnanců, kteří pomáhají prostřednictvím sítě zhruba 340 Charit.

In IUSTITIA, o.p.s. – sociálně-právní poradna pro oběti předsudečných trestných činů, včetně útoků motivovaných zdravotním stavem, a pro zvlášť zranitelné oběti

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. je zastřešující dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. Spojujeme dobrovolnické programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory. Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery v ČR i zahraniční zejména v oblasti dobrovolnictví všech věkových i profesních skupin a také s organizacemi s podobnými cíli. Všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a přispíváme k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.

NESEHNUTÍ – jsme NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ, protože cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – zastřešujeme 18 organizací, které pomáhají cizincům v ČR naučit se jazyk a vyznat se ve společnosti, poskytují sociální a právní poradenství, podporují rodiny s dětmi, šíří osvětu proti xenofobii, pomáhají azylantům v ČR a lidem na útěku v různých částech světa a usilují o kultivaci české i evropské migrační a azylové politiky.

Liga lidských práv – monitorujeme dodržování lidských práv a prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. 

Nadace Karla Janečka – podporujeme a inspirujeme jednotlivce k tomu, aby se stali vzdělanými, zodpovědnými a šťastnými lidmi, kteří spoluvytváří vzdělanou, zodpovědnou a šťastnou společnost.

Nadace Krása pomoci – Naší vizí je důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Naším posláním je provázet stárnutím. Zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a získáváme finance na projekty pro seniory. V rámci našeho vlastního projektu Doma bez obav jsme pomohli tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně doma. 

Nadace OSF – podporujeme živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí.

Nadační fond Eduzměna – chceme přinést významnou proměnu českého školství; chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na život ve 21. století.

Nadační fond pomoci – Jsme tu pro všechny, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít.

znesnáze21 – pomáháme obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie, bleskově zakládáme crowdfundingové sbírky pro lidi, kteří se dostali do těžké životní situace.

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) – poskytujeme zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích ve více než 70 zemích světa. Financují nás především soukromí dárci, nikoliv státy nebo mezinárodní instituce.

NaZemi, z. s. – rozvíjíme a prosazujeme globální vzdělávání v ČR a zasazujeme se o důstojnou práci ve světě.

Oddíl Poutníci – Mladí ochránci přírody, Tuláci – oddílovou činností s přesahem do komunitní práce vedeme děti i dospělé k smysluplnému využití volného času a občanské angažovanosti.

Oživení, o.s. – věnujeme se tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).

PAN CZE z.s. –  má za cíl zvyšovat povědomí o významu výživy pro zdraví i prevenci a léčbu onemocnění. Zejména dává důraz na stravu založenou na minimálně průmyslově zpracovaných potravinách, které jsou převážně rostlinného původu (zjednodušeně „celistvá rostlinná strava“). Důležité informace chceme předávat dalším zdravotnickým profesionálům, veřejnosti a na politické scéně. 

Pet Heroes z.s. – Pomáháme zvířatům, která se ocitnou v nouzi, propadají státním systémem ochrany zvířat, po zemřelých majitelích, týraným zvířatům a aktuálně také zvířatům patřícím lidem, kteří přišli o zaměstnání a nedokáží se o svoje kočky a psy postarat.

Prague Pride, z.s. – přispíváme k prosazování tolerantní občanské společnosti, boji proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o lesbických, gay, bisexuálních a transgender (LGBT) lidech v ČR. 

Přestupní stanice – pomáháme lidem bez domova postavit se zpět na vlastní nohy, poskytujeme jim práci i široké zázemí

RADKA z.s. posouváme hranice kvality života dětí a dospělých.

Ratolest Brno – naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

SCHOLA EMPIRICA, z.s. – Naším cílem je podporovat učitele, sociální pracovníky a rodiče tak, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči. Pro naplňování tohoto cíle se snažíme hledat nejvhodnější cestu, a to za pomoci empiricky podložených výzkumů a na základě síťování všech klíčových aktérů a uplatňování jejich zkušeností.

Síť pro rodinu, z.s. – Posilujeme hodnotu rodiny.

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. – jsme lidskoprávní organizace hájící práva migrantů v ČR, poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství migrantům.

SIRIRI, o.p.s. – Pomáháme v jedné z nejchudších zemí světa – Středoafrické republice – v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

SPIN, z.s. – asociace pro videotrénink interakcí v ČR – podporujeme zdravé vztahy a účinnou komunikaci v rodině, ve škole, v sociálních službách.

Spiralis –  kultivujeme občanskou společnost, profesionalizujeme charitativní organizace, zasazujeme se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporujeme rozvoj aktivních občanů.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání – Už deset let přinášíme témata kreativního učení  do českém školství skrze nástroje a metody umění, kreativního a designové myšlení a participace dětí. Jsme iniciátory platformy uMĚNÍM – Platformy pro kreativní učení sdružující umělecké organizace působící ve vzdělávání a jsme obsahovým  partnerem Nadačního fondu Eduzměna.

Sue Ryder – jsme tu pro seniory a jejich blízké ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

Světlo pro svět – Light for the World, z.s. – zaměřujeme se na prevenci a léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa, zejména v Africe

ŽIVOT 90 – chceme, aby senioři a seniorky mohli žít déle doma a být sami sebou, ať je jejich stáří jakékoliv.

 

Ústav sociálních služeb v Praže 4, přísp. org. – existuje proto, aby poradil každému seniorovi a jeho rodině, aby díky individuální péči umožnil seniorům žít pohodlný a důstojným život v přirozeném prostředí.

…a další, které se k naší výzvě přidávají.

O iniciativě

Posilujeme Česko je název celonárodní iniciativy na podporu neziskových organizací, zviditelnění jejich významu a přínosu pro celou naší společnost. Neziskové organizace plní roli strážců hodnot demokracie, solidarity, rovnosti a tolerance ve společnosti. Veřejnost si zaslouží být objektivně informována o tom, co dělají. Iniciativa Posilujeme Česko je součástí celoevropské #MEGA campaign (Make Europe Great for All), kterou pořádá Evropské občanské fórum. Záštitu poskytuje Informační centrum OSN v Praze.  
Povzbudit neziskovky, aby informovaly veřejnost o dopadech své práce Vyjádřit neziskovkám respekt za činnost, kterou pro společnost vykonávají Posílit důvěru veřejnosti v neziskové organizace.  
Na území ČR je registrováno více než 130 000 neziskových subjektů. V této sféře je zaměstnáno přes 107 tisíc lidí. Tisíce dobrovolníků odvede ročně práci za více než šest miliard korun bez nároku na honorář. A přesto důvěra v neziskové organizace v posledních letech prokazatelně klesá, veřejnost vnímá jejich práci jako samozřejmou a pod vlivem rétoriky populistů a dezinformací zaujímá dnes ve velké míře vůči neziskovým organizacím negativní postoj. Dokládají to alespoň data Českého statistického úřadu i mezinárodní průzkumy. Chceme poukázat na to, že všechny oblasti, ve kterých neziskové organizace působí, jsou pro naši demokratickou společnost stejně důležité. Práce organizací, které se zabývají obhajobou lidských práv, humanitární a rozvojovou pomocí, genderovou rovností jsou pro společnost stejně důležité jako například činnost skautských oddílů, sokolských jednot, hospiců či dobrovolných hasičů. Všichni společně POSILUJEME ČESKO.  

Pořadatelem akce je Spiralis a Platforma rozvoje NNO Tyto organizace zajišťují celkovou koordinaci, organizační a informační podporu neziskovým organizacím, komunikují s partnery, propojují jednotlivé akce, média a zajímavé osobnosti. Na myšlenkovém obsahu i samotném chodu iniciativy spolupracují významné a veřejně známé neziskové organizace, sítě a platformy sdružující neziskové organizace tematicky či mezioborově.    

 

Iniciativa Posilujeme Česko vznikla v červnu 2018 s cílem důstojně oslavit 70. výročí podpisu Deklarace lidských práv 10. prosince. Iniciativa chce dlouhodobě spoluvytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi neziskovými organizacemi a jejich veřejností. Chcete být součástí této iniciativy? Připojte se k výzvě a budete mít aktuální informace o připravovaných akcích.  
Tisková zpráva v příloze přináší tyto hlavní informace:
 • V pondělí 10. 12. 2018 uplyne  70 let od podpisu Deklarace Lidských práv
 • IniciativaPOSILUJEME ČESKO přichází s výzvou na podporu neziskového sektoru
 • Už více jak 200 000 lidí zhlédlo spotrežiséra Davida Síse s Jolanou Voldánovou:  Mimořádné zprávy – Posilujeme Česko
 • Debata k tématu je na sociálních sítích vášnivá.
Jak výzva iniciativy POSILUJEME ČESKO zní?
 • Máte oblíbené neziskovky?
 • Jak vám pomáhají?
 • Napište o tom na sociálních sítích a připojte hashtag #PosilujemeČesko,  #Společně a #NoDayWithoutUs.“ 
Výzva zve ke sdílení konkrétních příběhů a postojů k neziskovému sektoru. Její protagonisté zároveň vybízejí: „Oslavme tak společně práci neziskových organizací 10. prosince 2018, v den 70. výročí podpisu Deklarace lidských práv.“  Proč iniciativa POSILUJEME ČESKO vznikla a další podrobnosti uvádí přiložená tisková zpráva. Kontakt pro média: Miriam Vránová, tel.: +420 730 517 835, e-mail: vranovam@spiralis.cz, Web:www.posilujemecesko.cz, Facebook:www.facebook.com/posilujemecesko/ VÝZVA_PosilujemeČesko_TZ_181209_final  

Občanská společnost v EU: perspektivy a výzvy   

Nadace Partnerství, Spiralis a Advokační fórum Nadace OSF zvou k diskuzi na konferenci s názvem Občanská společnost v EU: perspektivy a výzvy.

Kdy:

 1. říja 2019 od 13 do 17 hodin + následná večeře
 2. října 2019 od 9.30 do 15 hodin

Kde: Praha, CERGE-EI, Schebkův palác, Politických vězňů 1/936/7, 110 00 Nové Město Součástí dvoudenního setkání ve dnech 16. a 17. 10.  jsou workshopy a diskuze

Program:

Středa 16. října – příspěvky a diskuse: 

12.30 – 13.00 – registrace

13.00 – 13.30 – úvod, Magistrát hlavního města Praha tbc., Vera Mora – Ökotárs Alapítvány (Hungary)

13.30 – 14.15 – Alexandrina Najmowicz, European Civic Forum (Belgium)

14.15 – 15.00 – Vladimír Hyánek, Centrum pro výzkum neziskového sektoru

15.00 – 15.15 – přestávka 

15.15 – 16.00 – Aleš Chmelař, Ministerstvo zahraničí ČR

16.00 – 16.45 – David Ondráčka, Transparency International

17.00 – 19.00 – následná síťovací večeře

Čtvrtek 17. října – workshopy:

Aktivně se se svým tématem můžete zapojit do workshopů, které povedou zástupci organizací a institucí: Delegace Evropské unie na Ukrajině, CEE Bankwatch Campaign, Awen Amenca, Asociace romských rodičů, Rekonstrukce státu a dalšími.

Petr Hlobil, CEE Bankwatch 

David Stulík, bývalý mluvčí Delegace Evropské unie na Ukrajině

Lenka Karvayová, Awen Amenca, Asociace romských rodičů

Julia Sokolovičová, 

tbc. Rekonstrukce státu (State Reconstruction)

9.00 – 9.30 – registrace

9.30 – 9.40 – zahájení druhého dne

9.40 – 10.30 – představení jednotlivých případů

10.45 – 12.15 – první série workshop – 3 případy

12.15 – 13.00 oběd

13.00 – 14.15 – druhé série případů – 2 případy

14.15 – 14.45 – sdílení z workshopů

14.45 – 15.00 – ukončení konference 

Akce je vhodná pro lidi aktivní v občanských iniciativách, neziskových organizacích, ale i veřejných institucích, kteří se o rozvoj občanské společnosti v zemích Visegradské čtyřky zajímají. 

Vstup na konferenci je pro předem registrované bezplatný díky podpoře programu Evropa pro občany. Akce se koná jako součást mezinárodního projektu Reclaim our civic space!

 

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/462155161052844/

Hanka Černáková:  +420 774 505 902, cernakovah@spiralis.cz

Záznamy z konferencí: https://www.youtube.com/watch?v=b42dynbKXE8&list=PLdm2y4iUMnh8HUCy86PWx5WoWGEUAwEoD&index=2 

Partnery jsou CERGE-EI a iniciativa Posilujeme Česko

Pracovní jazyk angličtina (čeština)

Jedeme v tom společně

logo_osn
logo_mega